Immortal King of City Chapter 221

Loading..
Immortal King of City

Immortal King of City

อ่านImmortal King of City เรื่องย่อ Bai Li Yun Xiao – มีชีวิตทางจิตวิญญาณในทวีป Jiuxiao อย่างไรก็ตามหลังจากการตายของเขาเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขากลับมาเมื่อ 300 ปีก่อนกลับไปสู่วัยรุ่นในเมืองเปลี่ยนชีวิตของเขาและไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกอีกครั้ง “ไม่ว่าจะในสวรรค์หรือบนโลกฉันเท่านั้นที่จะชนะ”

Comments