Immortal King of City
5.77 (10)

Immortal King of City

อ่านImmortal King of City เรื่องย่อ Bai Li Yun Xiao – มีชีวิตทางจิตวิญญาณในทวีป Jiuxiao อย่างไรก็ตามหลังจากการตายของเขาเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขากลับมาเมื่อ 300 ปีก่อนกลับไปสู่วัยรุ่นในเมืองเปลี่ยนชีวิตของเขาและไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกอีกครั้ง “ไม่ว่าจะในสวรรค์หรือบนโลกฉันเท่านั้นที่จะชนะ”

Manga Detail

English Immortal King of City Status Publishing Type Manhua Author Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga Immortal King of City

Comments